نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

شماره شناسنامه:

محل تولد:

محل صدور:

وضعیت نظام وظیفه:

آخرین مدرک تحصیلی:

آدرس منزل:

آدرس محل کار سابق:
:

آخرین عنوان شغلی:

دلیل قطع همکاری:

دلیل تمایل به همکاری با گروه صنعتی کتکار:

رزومه کاری: