درخواست نمایندگی فروش
مشخصات محل تجاری:
استان :

شهرستان:

نام محل تجاری:

تلفن محل تجاری:

شماره همراه:

آدرس به همراه کد پستی:

مشخصات دارنده محل

نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

شماره شناسنامه:

محل تولد:

محل صدور:

وضعیت نظام وظیفه:

آخرین مدرک تحصیلی:

آدرس منزل:

وضعیت محل تجاری:
فروشگاهشرکت ثبت شدهسایر موارد

نوع مالکیت:
مالکیتاستیجاریسرقفلی

وضعیت انیار در صورت وجود:
مالکیتاستیجاریسرقفلی

نام شرکت تولید کننده ای که در زمینه مشابه با آن همکاری داشته‌اید:

مساحت انبار: