نام و نام خانوادگی:

  نام پدر:

  شماره شناسنامه:

  محل تولد:

  محل صدور:

  وضعیت نظام وظیفه:

  آخرین مدرک تحصیلی:

  آدرس منزل:

  آدرس محل کار سابق:
  :

  آخرین عنوان شغلی:

  دلیل قطع همکاری:

  دلیل تمایل به همکاری با گروه صنعتی کتکار:

  رزومه کاری: